Stránka sa načítava

Nazrite do života Rómov

Ľubomíra Rosinská, Informačný portál mesta Zlaté Moravce 25. júna 2015

       Terénna sociálna práca v spolupráci s vystavovateľmi zorganizovala v dňoch od 22. do 26. júna ďalšiu zo svojich aktivít, výstavu fotografií a obrazov „Zo života Rómov“ pod záštitou primátorky mesta Zlaté Moravce Ing. Serafíny Ostrihoňovej a pod gesciou terénnej sociálnej pracovníčky Mgr. Zuzany Blahákovej.

Kurátorkou výstavy je akademická maliarka Věra Krumphanzlová (Praha). Prebieha v priestoroch Mestského strediska kultúry a športu a môžeme na nej vidieť zdokumentovaný život Rómov nadväzujúci na prácu Mesta a umeleckú činnosť PaedDr. Tomáša Turzáka, PhD., Miloslava Turzáka a doc. PhDr. Mgr. Jaroslava Balvína, CSc.

Výstava sa otvorila za účasti zástupkyne primátorky MVDr. Marty Balážovej, Zuzany Blahákovej, doc. Jaroslava Balvína, maliarov otca a syna Turzákových, poslancov MsZ, zamestnancov Mesta a všetkých, ktorí prejavili záujem vedieť o živote Rómov viac.

Pán Balvín sa v mene štvorice autorov vystavených diel poďakoval primátorke za spoluúčasť pri organizovaní jednej z troch aktivít, ktoré sa v Zlatých Moravciach mohli konať. Prvá bola v Základnej škole na Mojmírovej ulici, po ktorej sa na podnet primátorky Serafíny Ostrihoňovej konala druhá, v Divadelnej sále MSKŠ, pre väčšiu účasť prítomných hostí, oslovených občanov, študentov a žiakov škôl. „Osobne si myslím, že to bol zaujímavý nápad, pretože čím viac osvetových prednášok bude, tým všetko pôjde lepšie.“

Miloslav Turzák nám o svojich obrazoch prezradil, že pochádzajú zo stredného Spiša, historicky známeho regiónu gotiky, multikultúry a tradícií, v ktorom sa narodil a žije. Pri dvoch dielach, je zachytený život rómskej komunity, ktorá kedysi žila v osade - Letanovský mlyn pri Slovenskom raji a ktorej osadníci už v súčasnosti žijú v nových bytových domoch. Na inom obraze sú schody k Mikle - očistné židovské kúpele. Používali ich ženy tejto komunity v rámci svojho náboženského života a rovnako sú od Druhej svetovej vojny minulosťou. Na druhej strane sú preto zaujímavé, že v užívaní existujúcich domov, obydlí a tradičných činností v spojení s bežným životom Židov, vystriedala jednu komunitu druhá, rómska. O to vzácnejšie sú obrazy a fotografie, na ktorých je zvečnené niečo, čo dnes už nie je, alebo existuje v inej forme. Ďalší obraz zachytáva kočovný život Rómov.

Od doc. Balvína sme sa dozvedeli, že mnoho Rómov pochádza zo zmiešaných rodín Rómov a Židov a že na Slovensku mali k sebe veľmi blízko. Kočovníci, ktorých zachytáva maľba Miloslava Turzáka, boli Olašskí Rómovia. Niektorí z nich kočovali až do roku 1958, keď im štát nariadil kone utratiť, z vozov odmontovať kolesá a tým sa ich kočovanie skončilo. V Zlatých Moravciach žijú Olašskí Rómovia v mestskej časti Chyzerovce, ktorých život má veľmi dobre podchytený terénna sociálna pracovníčka Zuzana Blaháková, o čom svedčia aj jej fotografie a výsledky práce s týmito ľuďmi.

Prítomným svoje umenie predstavil ďalší maliar - Tomáš Turzák. Popri svojej vedeckej a pedagogickej činnosti maľuje a ako sám povedal, týmto spôsobom vyvažuje svoje umelecké a publikačné aktivity. To, čo vystavuje, je podľa jeho slov trošku špecifické a vymyká sa charakteru jeho práce, pre ktorú sú typické expresívne krajiny. Hlási sa k impresionistom s expresívnymi ťahmi a tieto výtvarné diela boli v spolupráci s doc. Balvínom a otcom Miloslavom Turzákom špeciálne pripravené pre dve, na seba nadväzujúce výstavy. Tá prvá sa konala v Poľsku a v Zlatých Moravciach pokračuje. „Na chvíľu som odišiel od mojich klasických motívov a zameral som sa na vyobrazenie charakterových portrétov štyroch Rómov mojimi očami,“ prezradil T. Turzák.

Výstava fotografií je z väčšej časti prierezom 20-ročnej činnosti Jaroslava Balvína. Mnohé z nich zachytávajú život Rómov v nadväznosti na rómsku princeznú, ktorá mu život tejto komunity pomohla spoznať hlbšie a dostať sa bližšie do jej jednotlivých vrstiev. Keď sa Jaroslava Balvína spýtate prečo fotografuje Rómov, odpovie bez zaváhania: „Pretože ich mám rád. Každý národ má svoj príbeh, svoj osud a svoju dušu. Aj oni sú normálni ľudia. Majú svoje špecifiká, ktoré je potrebné občas rešpektovať. Keď ich rešpektovať nechceme, prestávame si s týmito ľuďmi rozumieť. Aj Rómovia majú svoju tvár a hovoria, že pod košeľou je každý nahý. Všetci sme ľudia.“

V závere slávnostného ceremoniálu otvorenia výstavy sa všetky zúčastnené strany srdečne poďakovali za ústretovosť a poskytnutý priestor. Prejav vďaky Zuzany Blahákovej patril hosťom, vystavovateľom, ako aj poslancovi Mestského zastupiteľstva Ing. Karolovi Švajčíkovi za technickú pomoc s prípravou výstavy.